Oбщи условия за използване на интернет-страница andika.bg

Моля, запознайте се с настоящите Общи условия преди да използвате страницата на „Андика 2001“ ЕООД . Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и „Андика 2001“ ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на страницата на „Андика 2001“ ЕООД за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

  1. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и „Андика 2001“ ЕООД. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички посочени по-долу клаузи, моля, не използвайте сайта на „Андика 2001“ ЕООД.
  2. Потребителите по смисъла на настоящите Oбщи условия са две категории:

2.1. Регистрирани – Потребители, които се регистрират на Интернет страница на „Андика 2001“ ЕООД с цел ползване на услугите на онлайн магазина и/или получаване на информационен бюлетин (newsletter) и/или информационен справочник. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на регистрацията и са посочени в указанията, придружаващи процеса на регистрация.

2.2. Нерегистрирани – Потребители, които посещават Интернет страница на „Андика 2001“ ЕООД без да извършват регистрация.

  1. Администраторът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена в сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право на „Андика 2001“ ЕООД или на негови договорни партньори. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на „Андика 2001“ ЕООД. Нерегламентираното използване на обектите на закрила представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
  2. „Андика 2001“ ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Лични данни, събирани чрез тази интернет страница и обработвани от „Андика 2001“ ЕООД се ползват при строго спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на този сайт свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да се регистрирате, за да ползване услугите на онлайн магазина и/или получаване на информационен бюлетин (newsletter) и/или информационен справочник, „Андика 2001“ ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща Вашите лични данни, получена от Вас посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

„Андика 2001“ ЕООД приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, която е приложима към обработването на лични данни.

  1. „Андика 2001“ ЕООД полага всички усилия да поддържа информацията на сайта си вярна, точна и актуална, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Андика 2001“ ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Андика 2001“ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

„Андика 2001“ ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт, нито на сайтовете, към които настоящият сайт съдържа препратки.

  1. „Андика 2001“ ЕООД си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.
  2. За всички неуредени в тези Общи Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
  3. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

Дата: 12.02.2020 г.

общи условия